1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 28/08/2020 – Ngô, Bông, Khô đậu tương

1. Ngô – Tháng 12
.
 • Buy : 348
 • TP1 : 357
 • SL: 343
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 10,7 tr Vnđ
 • Sell : 363
 • TP1 : 355
 • SL: 368
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 9,6 tr Vnđ
.
2. Bông – Tháng 12
.
 • Sell : 66,5
 • TP1 : 65
 • SL: 67,2
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 83 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,2 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 17,6tr Vnđ
.
3. Ca Cao – Tháng 12
.
 • Sell : 2500
 • TP : 2550
 • SL : 2470
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
4. Đậu Tương – Tháng 11
.
 • Buy : 932
 • TP : 945
 • SL : 926
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,3 tr Vnđ.
.
5. Dầu Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Sell : 33,6
 • TP : 32.8
 • SL : 33,9
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,2 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,3 tr Vnđ.
.
6. Lúa Mỳ – Tháng 12
.
 • Buy : 539
 • TP1 : 547
 • SL: 534
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *