1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 – Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương

Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020

1. Ngô – Tháng 9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương buy : 309
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP1 : 317
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL: 305
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 9,4 tr Vnđ
2. Đậu Tương – Tháng 9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương Buy : 868 ( giá hiện tại )
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP : 876
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL : 863
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
3. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương Sell : 31,6
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP : 30,9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL : 32
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,8 tr Vnđ.
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương Sell stop : 30,75
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP : 30
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL : 31,1
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,6 tr Vnđ.
4. Khô Đậu Tương – Tháng 9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương Buy : 283
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP : 287
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL : 281,5
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
5. Cà phê – Tháng 9
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương sell : 127
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương TP1 : 123
 • Chiến lược giao dịch ngày 6/8/2020 - Ngô, Đậu tương, Cà phê, Dầu đậu tương SL: 128,5
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 13,2 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 35,2 tr Vnđ
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *