1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 – Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương

Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020

1. Ngô – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương Buy stop : 318
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương TP1 : 326
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương SL: 314
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 9,4 tr Vnđ
.
 .
2. Đường – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương Buy : 12,3
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương TP : 12,9
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương SL : 12
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7,95 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,9 tr Vnđ.
.
 .
3. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương Sell : 895 ( giá hiện tại )
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương TP : 887
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương SL : 899
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
 .
4. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương Sell : 30,9
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương TP : 30,2
 • Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2020 - Ngô, Đường, Đậu tương, Dầu đậu tương SL : 31,3
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,8 tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *