1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 – Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương

Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020

1. Ngô – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Buy : 318,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP1 : 328
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL: 312
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 6,4 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 11,2 tr Vnđ
 .
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Sell : 331
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP1 : 324
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL: 335
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 25 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 8,2 tr Vnđ
.
2. Ca Cao – Tháng 12
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Sell : 2520
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP : 2470
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL : 2550
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
3. Đường – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Sell : 13,2
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP : 12,8
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL : 13,45
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 6,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,5 tr Vnđ.
.
4. Khô Đậu Tương – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Buy : 295
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP : 299
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL : 293
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
5. Lúa Mỳ – Tháng 12
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương Buy : 513,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP1 : 523
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL: 508
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 6,4 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,2 tr Vnđ
.
6. Bạch Kim – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương buy: 930
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương TP : 945
 • Chiến lược giao dịch ngày 19/08/2020 - Ngô, Cacao, Đường, Lúa mỳ, Bạch kim, Dầu đậu tương SL : 924
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 17,6 tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *