1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 – Đường, Đậu tương, Cacao, Bạch kim, Lúa mỳ

Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020

1. Đường – Tháng 10 
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Sell : 12,95
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP : 12,35
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL : 13,25
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,8 tr Vnđ.
.
2. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Buy : 863,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP : 872,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL : 858,5
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 10,6 tr Vnđ.
.
3. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Sell : 31,4
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP : 30,6
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL : 31,8
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,2 tr Vnđ.
.
4. Lúa Mỳ – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Buy : 490
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP1 : 500
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL: 585
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 41 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ
.
5. Ca Cao – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Sell : 2430
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP : 2480
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL : 2400
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 57tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
6. Bạch Kim – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 Sell: 1022
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 TP : 1002
 • Chiến lược giao dịch ngày 11/8/2020 SL : 1028
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 23,5tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *