1
Quý khách
cần hỗ trợ ?

Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 – Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim

Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020

1. Đường – Tháng 10
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Sell : 12,9
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP : 12,3
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL : 13,2
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 29,5 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,8 tr Vnđ.
.
2. Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Buy : 858
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP : 868
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL : 853
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 52tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,9 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,8 tr Vnđ.
.
3. Dầu Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim sell : 31,4
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP : 30,6
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL : 31,8
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 5,6 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 11,2 tr Vnđ.
.
4. Khô Đậu Tương – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Buy : 281
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP : 285
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL : 279
Chi tiết chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 22tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 4,7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 9,4 tr Vnđ.
.
5. Cà phê – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Sell : 118,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP1 : 116
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL: 119,5
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 22 tr Vnđ
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Buy : 111,5
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP1 : 114
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL: 110,5
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược áp dụng trong ngày giao dịch
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 125 tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến 8,8 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến (TP1) : 22 tr Vnđ
.
6. Bạch Kim – Tháng 9
.
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim Sell: 998
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim TP : 985
 • Chiến lược giao dịch ngày 10/8/2020 - Đường, Cà phê, Đậu tương, Bạch kim SL : 1004
Kiến Nghị chiến lược:
+ Chiến lược dự kiến trong ngày.
+ Khối lượng nên vào 1 hợp đồng ( ký quỹ 120tr Vnđ)
+ Lỗ dự kiến: 7 tr Vnđ
+ Lãi dự kiến: 15,3tr Vnđ.
.
P.V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *